Skip to main content

Torii Acupuncture Vaals

Torii Acupuncture Vaals

All experience is an arch wherethrough gleams that untravelled world whose margin fades for ever and for ever when I move.

Alfred Lord Tennyson

Algemene voorwaarden

Huisregels
Acupunctuur en aanvullende behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De cliënt dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts te raadplegen.

Torii acupuncture Vaals is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van niet volledig of verkeerde inlichtingen dan wel verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan kunt u met hem of haar overleggen of acupunctuur gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist dient u voor aanvang van de behandeling aan mij mee te delen.

 De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid vaneen derde persoon (bijv. een stagiair of collega) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen. Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven.
Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst. De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen. In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand. De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Privacy
Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt.
Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft ten allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen.

Betalingsvoorwaarden
Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd of verzet. Dit stelt mij in staat om een andere patiënt in uw plaats te helpen. Indien u niet tijdig de afspraak annuleert of verzet, worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.

Het annuleren of verzetten van de afspraak kan telefonisch, per app of per email. Gelieve contantte betalen of per betalingsverzoek. Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen. Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 31ste dag. De behandeling zal dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is. Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.


De therapeut is ingeschreven bij de KVK: nummer 59550015. 

Tuchtregeling en klachten.
De therapeut is ingeschreven bij Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg en welzijnssector.. Het kan gebeuren dat U ondanks mijn inzet niet tevreden bent of zelfs een klacht heeft over mij of mijn bedrijf. Bij voorkeur zou ik dan een persoonlijk gesprek met U willen voeren. Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Samen kunnen we dan een oplossing zoeken. Zou het zijn dat we er samen niet uitkomen dan kunt U altijd nog contact opnemen met een klachtenfunctionaris van Quasir .

De klacht kan bij onderstaande organisatie ingediend worden:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Stichting Zorggeschil levert de geschillencommissie. Mocht de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht worden doorgezet naar de Geschillencommissie Stichting Zorggeschil. Indienen van een geschil kan - nadat de klachtenregeling is doorlopen – bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Meer informatie staat op: www.zorggeschil.nl

 

 


© Torii Acupuncture. All rights reserved. Powered by site42